Airbnb: Χάρτης βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα – η θέση της στην Ε.Ε

Βραχυχρόνια μίσθωση Ιδιοκτησία μέσω ψηφιακών πλατφορμών τα τελευταία χρόνια είναι μια νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα που έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, εγείροντας αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της και την ανάγκη θεσμικές παρεμβάσεις να ρυθμίσει τη λειτουργία του, αναφέρει στην έκθεσή του Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών σε σχετική έκθεση που περιλαμβάνει οικονομική ανάλυση της εξέλιξης και των χαρακτηριστικών της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στην Ελλάδα.

Βασικό υπόβαθρο για την ανάλυση αποτελεί η ανασκόπηση της υπάρχουσας σύγχρονης και εκτενούς βιβλιογραφίας για τις πολλαπλές διαστάσεις των οικονομικών επιπτώσεων της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Παράλληλα, η εργασία εξετάζει διεξοδικά τις νομοθετικές παρεμβάσεις για τη ρύθμιση της δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα, καθώς και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τις νέες πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Όπως δείχνει η βιβλιογραφική ανασκόπηση, το φάσμα των πιθανών επιπτώσεων της βραχυπρόθεσμης πρόσληψης είναι ιδιαίτερα μεγάλο συγκρότημα και μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς.

Η εργασία χρησιμοποιεί νέα οικονομικά δεδομένα για τη βραχυπρόθεσμη απασχόληση στην Ελλάδα και την ΕΕ, τα οποία προέρχονται από επίσημες πηγές (Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και δημοσιεύονται για πρώτη φορά το 2021. Η αρχική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με βάση αυτά τα στοιχεία εξετάζει το μέγεθος και η τάση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων στην Ελλάδα σε εθνικό, περιφερειακό και μεγάλο επίπεδο πόλης και καλύπτει βασικούς παράγοντες που σχετίζονται με την προσφορά και τη ζήτηση για αυτά τα καταλύματα στη χώρα.

Airbnb αντί για ξενοδοχείο

Η ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στην Ελλάδα ευνοήθηκε από τις διεθνείς τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και από ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με την τουριστική αγορά της χώρας, την κατάσταση της αγοράς ακινήτων και τις γενικές συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία, την απασχόληση. και εισοδήματα. Από τη σύγκριση των μεγεθών της βραχυχρόνιας μίσθωσης με τα αντίστοιχα μεγέθη της ξενοδοχειο Η βραχυχρόνια ενοικίαση καταλυμάτων φαίνεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις σε αρκετά αισθητά επίπεδα σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα όπως στην ΕΕ. όσο και στην Ελλάδα. Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις φαίνεται να έχουν πολλαπλασιαστεί, χωρίς όμως να επηρεάζουν σημαντικά τη διαμονή σε ξενοδοχεία.


Χάρτης βραχυχρόνιων ενοικιάσεων στην Ελλάδα

Η Ελλάδα προσφέρει κυρίως καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ολόκληρα καταλύματα κάτω των 10 κλινών. Σε σχέση με τη χωρική κατανομή των καταλυμάτων, η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το υψηλότερο μερίδιο και ακολουθεί Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Κεντρική Μακεδονία. Από τη σύγκριση της χωρικής κατανομής της βραχυχρόνιας μίσθωσης με την αντίστοιχη κατανομή της δραστηριότητας του ξενοδοχειακού κλάδου προκύπτει σαφής θετική συσχέτιση μέτριας έντασης.

Περισσότεροι διεθνείς επισκέπτες

Τα περισσότερα από τα βραχυπρόθεσμα καταλύματα είναι προς ενοικίαση διεθνείς επισκέπτες, οι οποίες καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος των σχετικών υπηρεσιών στην Ελλάδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο μερίδιο στην Ε.Ε. Η πλειοψηφία των επισκεπτών προέρχεται από χώρες της ΕΕ, ακολουθούμενη από την υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική. Η διαμονή σε βραχυχρόνιες ενοικιάσεις είναι συνήθως πιο εντατική εποχικότητα στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ συνολικά, με τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να συγκεντρώνουν υψηλό μερίδιο στο σύνολο των διανυκτερεύσεων. Σε σύγκριση με τον ξενοδοχειακό κλάδο, η εποχικότητα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις εμφανίζεται σχετικά πιο έντονη, ενώ σημαντικές διαφορές παρατηρούνται και μεταξύ των ευρύτερων περιφερειών και πόλεων της Ελλάδας.

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, η προσφορά και η χρήση κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη και βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από τον μέσο όρο της ΕΕ. και επηρεάζει όλες τις ξεχωριστές κατηγορίες ως προς το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση και άλλα χαρακτηριστικά.

Στην Ελλάδα, η πιο επαγγελματική μορφή βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, με αρκετά ακίνητα να αγοράζονται για το σκοπό αυτό.

Η απόκτηση εισοδήματος ήταν το κύριο κίνητρο για τους παρόχους υπηρεσιών, ενώ ως βασικά προβλήματα Αναφέρθηκαν η έλλειψη σαφήνειας, η πολυπλοκότητα στην πληρωμή φόρων και η νόμιμη παροχή υπηρεσιών, οι ασαφείς επιπτώσεις στην απασχόληση και οι δυσκολίες με τους καταναλωτές.

Τα προτιμούν λόγω τιμής

Οι χαμηλότερες τιμές αυτών των καταλυμάτων ήταν ο κύριος λόγος που οι χρήστες τα επέλεξαν, ακολουθούμενη από τοποθεσία, διαθεσιμότητα αναφορών/σχολίων, υποδομή και άλλες επιλογές. Κατά συνέπεια, τα κύρια προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους χρήστες ήταν ασάφεια σχετικά με τον υπεύθυνο, παραπλανητικές κριτικές, κακή χρήση προσωπικών δεδομένων και έλλειψη εμπιστοσύνης στον πάροχο. Η πλειοψηφία των καταναλωτών χρησιμοποιεί βραχυπρόθεσμη ενοικίαση εκτός από τα παραδοσιακά κανάλια, αλλά σημαντικό είναι και το ποσοστό των καταναλωτών που έχουν αντικαταστήσει εν μέρει ή πλήρως ορισμένες υπηρεσίες.

Η κατάσταση της αγοράς ακινήτων

Στον χώρο της αγοράς ακινήτων, ένα χαρακτηριστικό που ευνόησε την ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα σχετιζόταν με την ύπαρξη μια μεγάλη λίστα διαθέσιμων κατοικιών. Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού και κατοικιών της ΕΛΣΤΑΤ του 2011, ο αριθμός των κενών κατοικιών που καταγράφηκαν στη χώρα εκείνο το έτος ανήλθε σε 2.249.8135 αριθμός που αντιπροσωπεύει το 35,3% όλων των κανονικών κατοικιών.

Το συγκεκριμένο ποσοστό κενών θέσεων εκείνη την εποχή ήταν το υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με υψηλά επίπεδα κενών θέσεων στην Πορτογαλία (31,9%), τη Μάλτα (31,8%), τη Βουλγαρία (31,4 %) και την Κύπρο (31,1%) και χαμηλές κενές θέσεις ποσοστά που θα καταγραφούν στην Πολωνία (2,5%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (3,6%) και στο Λουξεμβούργο (7,2%).

Ειδικότερα, καταγράφηκαν 88.996 κενές θέσεις πωλήσεων, 621.881 κενές θέσεις δευτερεύουσες, 453.901 κενές θέσεις ενοικίασης, 729.964 εξοχικές κατοικίες και 355.071 άλλες κενές θέσεις. Εκτός από το μεγάλο απόθεμα κενών κατοικιών, μερικά από τα οποία προσφέρθηκαν για άμεση απορρόφηση μέσω των πλατφορμών, ευνοϊκά για την ανάπτυξη βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα ήταν και την εξέλιξη των τιμών των κατοικιών με την πάροδο των ετών. Η χρηματοπιστωτική κρίση και οι αρνητικές επιπτώσεις της στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στη ζήτηση κατοικιών, σε συνδυασμό με τη μεγάλη προσφορά κατοικιών λόγω της μεγάλης οικοδομικής έκρηξης που προηγήθηκε της κρίσης, οδήγησαν σε διαρκή πτώση των τιμών των κατοικιών.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, το οποίο απεικονίζει την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Διαμερισμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος για ολόκληρη τη χώρα, η τιμή του δείκτη ήταν σε ραγδαία πτώση από το 2009 έως το 2015, μετά την οποία παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα έως το 2018. Οι χαμηλές τιμές αγοράς κατοικιών, με ότι περιλαμβάνουν και τις μακροχρόνιες ενοικιάσεις, έχουν δημιουργήσει κίνητρα τόσο για επενδύσεις σε κατοικίες για χρήση στην αγορά βραχυπρόθεσμης ενοικίασης όσο και για εξόδους από ακίνητα από την αγορά μακροχρόνιων ενοικιάσεων και τη διάθεσή τους σε βραχυπρόθεσμη βάση μέσω των πλατφορμών.


Βασικά μεγέθη καταλυμάτων για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα και την ΕΕ

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα στοιχεία για τον συνολικό αριθμό κρατήσεων, ημερών και διανυκτερεύσεων σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ για την τριετία 2018-2020. Όπως φαίνεται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ τα συγκεκριμένα μεγέθη έφτασαν σε αρκετά υψηλά επίπεδα πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας.


Συγκεκριμένα, το 2019 πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ-27 511,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας ενοικίασης. αριθμός που ισοδυναμεί με 173,6 εκατομμύρια ημέρες παραμονής ή 47,0 εκατομμύρια κρατήσεις. Την ίδια περίοδο, τα αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα έφτασαν τα 24,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, 8,3 εκατομμύρια ημέρες διαμονής και 2,1 εκατομμύρια κρατήσεις, στοιχεία που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,4%, 4,8% και 4,7% αντίστοιχα του συνόλου για την Ε.Ε.

Δείτε παρακάτω, στο οποίο παρουσιάζονται Τα μερίδια των κρατών μελών στη συνολική βραχυχρόνια μίσθωση καταλυμάτων στην ΕΕ-27, δέκα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αντιπροσώπευαν μαζί πάνω από το 85% των διανυκτερεύσεων σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά την τριετία 2018-2020. Από αυτές τις δέκα χώρες, οι πέντε είναι μεσογειακές (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα) και συγκέντρωσαν μερίδιο 65,7% και 62,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων στις χώρες της ΕΕ το 2019 και το 2020, αντίστοιχα.Δείτε αναλυτικά την έκθεση του ΚΕΠΕ:


Ακολουθήστε την Imerisi στις Ειδήσεις Google!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *