Τα ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής υποστηρίζουν μια απομακρυσμένη προσέγγιση στην οφθαλμική διαχείριση του πρώιμου συνδρόμου Sjögren.

Συνολικά δεκαεννέα συμμετέχοντες (55,9%) επέστρεψαν ερωτηματολόγια για ανάλυση (17 γυναίκες και 2 άνδρες) με μέση ηλικία τα 61,6 έτη (±9,9 έτη). Μεταξύ των ερωτηθέντων, επτά (36,8%) χρησιμοποιούσαν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων της νόσου ήταν 3,7 έτη (±14,3, εύρος 0,2-28,0 έτη) και η μέση βαθμολογία EULAR Sjögren’s Syndrome Disease Activity Index (ESSDAI) των ερωτηθέντων ήταν 6,0 (±8,3, εύρος 0-14). Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών που επέστρεψαν το ερωτηματολόγιο και εκείνων που δεν επέστρεψαν το ερωτηματολόγιο ως προς τα χαρακτηριστικά, τη διάρκεια της νόσου και τις βαθμολογίες ESSDAI που εμφανίζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1 Σύγκριση δημογραφικών χαρακτηριστικών και ασθενειών όσων απάντησαν στα ερωτηματολόγια και όσων δεν επέστρεψαν τα ερωτηματολόγια.

Ερωτηματολόγια Eye Surface Disease Index (OSDI).

Πριν από την πανδημία του COVID-19, το 15,8% (n = 3) των συμμετεχόντων είχε φυσιολογικές συνολικές βαθμολογίες OSDI, το 15,8% (n = 3) είχε βαθμολογίες στο ήπιο εύρος, το 10,5% (n = 2) είχε μέτριες βαθμολογίες και το 57,9% . n = 11) είχε ακραίες βαθμολογίες. Δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη της επιδημίας, οι βαθμολογίες OSDI καταγράφηκαν με 26,3% (n = 5) να καταγράφουν φυσιολογικές συνολικές βαθμολογίες, 10,5% (n = 2) βαθμολογίες ήπιου εύρους, 26,3% (n = 5) μέτριο και 36,8% (n =) μετατοπίστηκε προς τα αριστερά. 7) Ακραίες βαθμολογίες τομέα. Καμία από τις αλλαγές στη βαθμολογία OSDI δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Μια ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων φαίνεται στον Πίνακα 2 και απεικονίζεται οπτικά στο Σχήμα 1Α.

Πρόσθετες/προσαρμοσμένες ερωτήσεις έρευνας έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 42,1% (n=8) των ερωτηθέντων ακύρωσε, ανέβαλε ή επαναπρογραμμάτισε τα εξωτερικά ραντεβού στην οφθαλμολογία. Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στις βαθμολογίες μεταξύ εκείνων των οποίων οι διορισμοί επηρεάστηκαν και εκείνων που δεν επηρεάστηκαν (μέσος όρος 33,5 ± 27,7 έναντι μέσου όρου 33,8 ± 31,6, p = 0,44). Κατά τη σύγκριση των ερωτηματολογίων πριν και κατά τη διάρκεια του COVID-19, δεν υπήρξε σημαντική αλλαγή στη συνολική βαθμολογία OSDI για εκείνους των οποίων τα ραντεβού επηρεάστηκαν (μέσος όρος 41,0 ± 16,3 έναντι μέσος όρος 37,52 ± 27,9, p = 0,64) και εκείνοι που δεν επηρεάστηκαν. (μέσος όρος 36,9 ) δεν υπηρξε. (μέση τιμή ± 28,6 έναντι μέσης τιμής 33,8 ± 31,6, p = 0,48).

Δείκτης αναφοράς ασθενών με σύνδρομο Sjogren EULAR (ESSPRI)

Όσον αφορά το ESSPRI, το 63,2% (n = 12) των συμμετεχόντων επιδείνωσε τη συνολική του βαθμολογία (2,9 ± 4,4, εύρος 1–9), ενώ καμία αλλαγή ή μείωση στη βαθμολογία δεν παρουσίασε το 36,8% (n = 7 ) των συμμετεχόντων (2,9 ± 2,1, εύρος 0-9). Συνολικά, δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην υποκλίμακα ESSPRI ή στις συνολικές βαθμολογίες που να συγκρίνουν τα αποτελέσματα πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 1Β και επεκτείνεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2 Σύγκριση αποτελεσμάτων πριν και κατά τη διάρκεια του COVID-19 των υποκλιμάκων OSDI και ESSPRI και των συνολικών βαθμολογιών (δοκιμή Wilcoxon).
Φιγούρα 1

Συνολική σύγκριση πριν από τον COVID-19 και κατά τη διάρκεια του COVID-19 (ΕΝΑ) βαθμολογίες OSDI και (σι) Συνολικές βαθμολογίες ESSPRI. OSDI, Ocular Surface Disease Index. ESSPRI, EULAR’s Syndrome Sjögren’s Patient-Reported Index.

Δέκα συμμετέχοντες (52,6%) είχαν το ειδικό ραντεβού τους με τη ρευματολογία, την οφθαλμολογία ή το στοματικό φάρμακο που επηρεάστηκε από ακύρωση, καθυστέρηση ή επαναπρογραμματισμό κατά τη διάρκεια της καραντίνας της πανδημίας. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αλλαγή στις συνολικές βαθμολογίες ESSPRI πριν και κατά τη διάρκεια του COVID-19 μεταξύ εκείνων που επηρεάστηκαν από το ραντεβού εξωτερικών ασθενών (μέσος όρος 19,7 ± 4,9 έναντι 18,8 ± 5,2 μέσος όρος) και εκείνων που δεν επηρεάστηκαν (μέσος όρος 12,8 ± 4,8 έναντι 153 ) δεν υπήρχε. ).

Ερωτηματολόγιο οπτικής λειτουργίας του National Eye Institute-25 (NEI VF-25)

Κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου NEI VF-25 πριν και κατά τη διάρκεια του COVID-19, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν σημαντικά χαμηλότερες μόνο σε σχέση με την εξάρτηση για την όραση και τα προβλήματα ρόλου που σχετίζονται με την όραση (68,4 ± 24,4 έναντι 45,1 ± 8,2, 0,01 78,7 ± 26,4 και 78,7 ± 15,5 δευτερόλεπτα, p < 0,01). Από αυτούς που συμμετείχαν στη μελέτη, το 42,1% (n=8) ακύρωσε, ανέβαλε ή επαναπρογραμμάτισε τα εξωτερικά ραντεβού στην οφθαλμολογία. Εξαιρουμένων των προβλημάτων ρόλου που σχετίζονται με την όραση (40,6 ± 10,2 έναντι 48,3 ± 4,9, p = 0,03), υπήρχε σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα της υποκλίμακας NEI VF-25 μεταξύ εκείνων των οποίων τα ραντεβού επηρεάστηκαν και εκείνων που δεν επηρεάστηκαν δεν υπήρχαν. Αυτό φαίνεται οπτικά στο διάγραμμα ραντάρ στο σχήμα 2.

Σχήμα 2
Σχήμα 2

Διάγραμμα ραντάρ που συγκρίνει τα αποτελέσματα NEI VF-25 πριν και κατά τη διάρκεια των αποτελεσμάτων NEI VF-25 του COVID-19 (δοκιμή Wilcoxon) και των συμμετεχόντων των οποίων τα ραντεβού εξωτερικών ασθενών στην οφθαλμολογία επηρεάστηκαν από την καραντίνα COVID-19 (τεστ Man-Whitney). VS, ειδικά για την όραση, *p < 0,01, p < 0,03.

Σύντομη φόρμα 36 (SF-36)

Όταν σταθμίζονται και συγκρίνονται με κανονιστικά δεδομένα, οι συμμετέχοντες με pSS σε όλες τις κλίμακες SF-36, τόσο πριν από τον COVID-19 (MD = 20,0 ± 8,6; t (7) = 6,6, p < 0,001, HR-QoL ) όσο και συνολικά πριν από τον COVID-19 (MD = 20,5 ± 10,6, t (7) = 5,5, p = 0,001). Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών της υποκλίμακας των συμμετεχόντων σε σύγκριση με τις τιμές πριν και κατά τη διάρκεια του COVID-19 (MD = 4,0 ± 0,5; t(7) = 0,37, p = 0,72). Έντεκα συμμετέχοντες (57,9%) είχαν ραντεβού με τον οδοντίατρο, τον γενικό ιατρό, τον οφθαλμίατρο ή τον ρευματολόγο τους που είχε επηρεαστεί από την πανδημία. Μια σύγκριση των ατόμων των οποίων τα ραντεβού επηρεάστηκαν από την πανδημία και εκείνων που δεν επηρεάστηκαν δεν έδειξε σημαντικές διαφορές σε καμία από τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου SF-36 (MD = 3,47 ± 11,5; t (7) = 0,86, p = 0,42) . Αυτό φαίνεται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3 Αποτελέσματα υποκλίμακας SF-36 (μέσος όρος ± SD) και περιλήψεις στοιχείων από κανονιστικά δεδομένα και από άτομα με pSS, συμπεριλαμβανομένης της προ-COVID-19, κατά τη διάρκεια του covid-19, και τα αποτελέσματα εκείνων των οποίων τα ραντεβού ακυρώθηκαν, καθυστερήθηκαν ή επαναπρογραμματίστηκαν. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ερωτηματολόγιο COV19-QoL

Ο Πίνακας 4 δείχνει τις έξι ερωτήσεις COV19-QoL που τέθηκαν στους συμμετέχοντες για να αξιολογήσουν τον αντιληπτό προσωπικό αντίκτυπο της πανδημίας. Οι συμμετέχοντες έδωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στα στοιχεία που αφορούσαν το γενικό αίσθημα ποιότητας ζωής (3,3 ± 1,4), το αίσθημα περισσότερο στρες από πριν (3,2 ± 1,3) και την κατανόηση της επιδείνωσης της σωματικής υγείας (3,1 ± 1,2). Ο χαμηλότερος αντιληπτός αντίκτυπος σχετιζόταν με την προσωπική ασφάλεια (2,3 ± 1,3).

Πίνακας 4 Προσωπική εμπειρία συμμετεχόντων με πρώιμο σύνδρομο Sjogren κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η συσχέτιση της προσωπικής εμπειρίας των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της επιδημίας με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και τόσο HR-QoL όσο και VR-QoL εξετάστηκε μέσω ανάλυσης συσχέτισης. Το COV19-QoL συσχετίστηκε με τη γενική υγεία μετά το NEI VF-25 (r(17) = -0,46, p <0,05) και την υποκλίμακα φυσικής λειτουργίας SF-36 (r(19) = -0,77, p <0,001). ζωτικότητα (r(17) = -0,71, p < 0,001) και ψυχική υγεία (r(17) = -0,60, p = 0,006). Ωστόσο, δεν υπήρχαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των συνολικών βαθμολογιών COV19-QoL και των αλλαγών μεταξύ των εκβάσεων πριν και μετά το COVID-19 των στοιχείων του ερωτηματολογίου OSDI, ESSPRI, NEI VF-25 και SF-36.

Η ανάλυση πρόσθετων ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες αποκάλυψε ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων δεν είχε διαταραχές στο θεραπευτικό σχήμα που τους συνταγογραφήθηκε (n = 18). Μόνο το 16,7% (n = 2) μείωσε ή διέκοψε την ανοσοκαταστολή τους κατά την περίοδο λόγω της επιδημίας. Λίγο περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες, 52,6% (n=10), παρουσίασαν επιδείνωση των συμπτωμάτων του sika λόγω χρήσης μάσκας.

Leave a Comment