Διατηρούμε το δικαίωμα να αναπτύξουμε, κατά παρέκκλιση, σε χώρους κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων με αίτηση έως τις 9 Δεκεμβρίου

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα επίσημα την τελική απόφασή της να μην δώσει καμία παράταση στην καταληκτική ημερομηνία της 9ης Δεκεμβρίου 2022 για την αφαίρεση οικοδομής σε γη που υπόκειται στις Αποκλίσεις Νέων Κτιρίων, οι οποίες αναφέρονται σε γη κάτω των 4 εκταρίων. εθνικό πρόσωπο, περιφερειακό και δημοτικό δίκτυο. Υπενθυμίζουμε ότι με τον Ν. 4759/2020 δόθηκε περίοδος χάριτος για την αξιοποίηση των μικρών αυτών οικοπέδων, προβλεπόμενη προέγκριση ή έκδοση οικοδομικής άδειας έως δύο έτη από την ψήφιση του νόμου με δυνατότητα αξιοποίησης εντός 4 χρόνια. Ωστόσο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι μηχανικοί στην έκδοση αδειών, έδωσε τη δυνατότητα σε όσους πολίτες υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και χωρίς την απαίτηση για όλες τις έρευνες έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022, να εξασφαλίσουν δικαίωμα οικοδόμησης.

Τι ακριβώς σκοπεύει να εφαρμόσει;

Η κυβέρνηση θα εισαγάγει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα να οικοδομηθεί ακόμη και το έδαφος στα μη ελεγχόμενα εδάφη, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια έως τις 12/9/2022, εάν οι πολίτες, μέσω μηχανικών, έως τις 12/9. /2022 επιλέξτε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

Α) Αν υποβάλλουν αίτηση για οικοδομική άδεια, εφόσον είναι πλήρης ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και μελέτες όπως ορίζει ο νόμος. Διευκρινίζεται ότι για τη διάρκεια ισχύος του ισχύουν ως έχουν οι γενικές διατάξεις.

Β) Αν υποβάλλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης για όρους κατασκευής συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ωστόσο, η χρήση του πιστοποιητικού κατάστασης δόμησης που θα εκδοθεί θα είναι δυνατή μόνο μέχρι τις 30.09.2023, καθώς μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έκδοση οικοδομικής άδειας ή προηγούμενη έγκριση.

  • Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας από την Πολεοδομία;

α) αίτηση του ιδιοκτήτη του έργου ή του δικαιούχου νομίμου δικαιώματος, με τις δηλώσεις ανάθεσης επιχειρήσεων και επίβλεψη μελετών

β) τοπογραφικό διάγραμμα ανάλογα με το σύστημα συντεταγμένων κατάστασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές

γ) τίτλο ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό κατάλογο ή απόσπασμα κτηματολογικού σχεδίου για κάθε ακίνητο

δ) άλλα έγγραφα κατά περίπτωση (π.χ. πληρεξούσιο, συγκατάθεση, μίσθωση κ.λπ.).

  • Πόσο χρόνο διαρκεί το πιστοποιητικό όρων δόμησης;

Η χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης που εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies θα είναι διαθέσιμη μόνο έως τις 30.09.2023, ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να υποβληθεί είτε αίτημα για έκδοση οικοδομικής άδειας είτε προηγούμενη έγκριση.

  • Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση προέγκρισης από την πολεοδομική αρχή;

Για την έκδοση της προκαταρκτικής οικοδομικής άδειας πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο αρμόδιο γραφείο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση του ιδιοκτήτη του έργου ή του δικαιούχου νομίμου δικαιώματος, με τις δηλώσεις ανάθεσης επιχειρήσεων και επίβλεψη μελετών

β) τοπογραφικό διάγραμμα ανάλογα με το σύστημα συντεταγμένων κατάστασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές

(γ) ένα διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,

δ) τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικός κατάλογος ή απόσπασμα κτηματολογικού σχεδίου για κάθε ακίνητο

ε) απόδειξη νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων (π.χ. οποιοδήποτε κτίριο ή δομή όπως φράχτη, τοίχοι κ.λπ.)

στ) τεχνική έκθεση που περιγράφει με ακρίβεια τη σχεδίαση, τις διαστάσεις και τις χρήσεις.

  • Πόσος χρόνος χρειάζεται η προέγκριση;

Το προσύμφωνο έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης από τις ηλεκτρονικές διοικήσεις.

  • Όταν βρίσκεται σε περιοχή όπου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτονικής κ.λπ. χειριστές, τι κάνουμε;

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, δεν απαιτείται κατά το στάδιο της προέγκρισης η υποβολή έγκρισης σε ίδρυμα, γραφείο ή συλλογικό όργανο, λόγω θέσης έργου. , τη φύση του, τη χρήση του ή τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ομοίως, δεν απαιτείται η υποβολή εγκρίσεων από φορείς, γραφεία ή συλλογικούς φορείς για την απόκτηση πιστοποιητικού κατάστασης δόμησης. Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών στο στάδιο της οικοδομικής άδειας.

  • Σε ποιους τομείς δεν καταργήθηκαν οι παρεκκλίσεις;

Δεν καταργούνται οι παρεκκλίσεις για εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού και εκτός ορίων οικισμών (πριν από το 1923 και οριοθετημένες κάτω από 2000 κατοίκους), αλλά στις οποίες η χρήση γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης καθορίζονται από τα πολεοδομικά όργανα του 1ου. επίπεδο (ως ενδεικτικό ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, ΖΩΕ) ή με διατάγματα που καθορίζουν τις προϋποθέσεις δόμησης και περιορισμούς σε περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον βέβαια δεν έχουν ήδη αφαιρεθεί με τις ειδικές διατάξεις του σχετικού π.δ. ή αποφάσεις ή πολεοδομικά. σχεδιασμό στο πρώτο επίπεδο κάθε περιοχής.

  • Μπορώ να καταχωρήσω την προέγκριση τώρα για προαγορά και μετά να την αλλάξω όταν εκδοθεί η πολεοδομική άδεια;

Ναι, η προέγκριση αναθεωρείται λόγω αλλαγής του σχήματος κάλυψης, χωρίς όμως αλλαγή στις πολεοδομικές διαστάσεις κάλυψης, ανάπτυξης και όγκου. Επομένως, σε περίπτωση που δεν έχετε διευκρινίσει το μέγεθος του κτιρίου που θέλετε να χτίσετε, η καλύτερη επιλογή τώρα είναι να υποβάλετε αίτημα για Πιστοποιητικό Συνθηκών Δόμησης για να εξασφαλίσετε κατ’ αρχήν το δικαίωμα δόμησης και στη συνέχεια έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 για υποβολή αίτηση για προέγκριση ή έκδοση οικοδομικής άδειας.

  • Ποιες είναι αυτές οι μικρές προτάσεις παρέκκλισης που πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 12/09/2022;

Οικόπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός πολεοδομικού σχεδίου (GPS, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΩΕ κ.λπ. διαταγμάτων) και αντιμετωπίζουν διεθνείς εθνικές επαρχιακές, δημοτικές και δημόσιες οδούς, καθώς και εγκαταλελειμμένα τμήματα και σιδηροδρομικές γραμμές τους) και έχουν τις ακόλουθες συνθήκες :

– Εμβαδόν=2000 m2 – Πρόσωπο=25,00m – Βάθος=40,00m (πριν 17.10.1978)

– Εμβαδόν=1200 m2 – Πρόσωπο=20,00m – Βάθος=35,00m (πριν 12.09.1964)

– Έκταση=750 m2 – Πρόσωπο=10,00m – Βάθος=15,00m (πριν 12.11.1962)

– Έκταση=2000 m2 – (στην περιοχή πόλεων και κωμοπόλεων και πριν από 24.04.1977)

– Έκταση=2000 τ.μ (τα υπόλοιπα ως αποτέλεσμα απαλλοτρίωσης ή διάνοιξης διεθνών, εθνικών ή περιφερειακών οδών).

  • Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες;

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων μικρότερων των 4000 m2, που μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου θεωρούνταν κατ’ εξαίρεση ισότιμα ​​και κατάλληλα για δόμηση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με μηχανικό για να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση έως τις 09.12.2022 ή να εκδώσουν προκαταρκτική οικοδομική άδεια, ή για έκδοση πιστοποιητικού για τους όρους κατασκευής, για τη διασφάλιση του δικαιώματος ανέγερσης κατοικίας.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν προχωρήσουν στην αίτηση μέχρι την ημερομηνία αυτή, χάνονται όλες οι αποκλίσεις επάρκειας και κατά συνέπεια το δικαίωμα δόμησης, γεγονός που οδηγεί σε κατακόρυφη πτώση της αξίας του ακινήτου τους.

Ακολούθα τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *