Έντυπο 8.3 – AXA INVESTMENT MANAGER: Science in Sport Plc.

ΕΝΤΥΠΟ 8.3

ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΝ 1% ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
Κανόνας 8.3 του κωδικού εξαγοράς (“ο κωδικός”)

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙ

(ένας) Πλήρες όνομα του αποκαλύπτει: AXA Investment Managers Α.Ε
(σι) Ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος ελέγχου των συμφερόντων και των αρνητικών θέσεων που γνωστοποιούνται, εάν διαφέρουν από το 1(α):
Τη ονομασία των υποψηφίων ή των εταιρειών οχημάτων είναι ανεπαρκής. Για ένα καταπίστευμα, ο διαχειριστής, ο ιδιώτης και οι δικαιούχοι πρέπει να αναφέρονται.
(ντο) Όνομα του προσφέροντος/παραλήπτη της προσφοράς σε σχέση με τους σχετικούς τίτλους του οποίου Αυτή η μορφή αφορά:
Χρησιμοποιήστε ξεχωριστή φόρμα για κάθε προσφέροντα/παραλήπτη προσφοράς
μικρόεπιστήμη στον αθλητισμό σελlc
(ρε) Εάν ένας απαλλασσόμενος διαχειριστής κεφαλαίων συνδέεται με έναν προσφέροντα/παραλήπτη προσφοράς, δηλώστε το και προσδιορίστε την ταυτότητα του προσφέρων/παραλήπτης προσφοράς:
(μι) Ημερομηνία θέσης κατοχής/συναλλαγής:
Για αποκάλυψη θέσης ανοίγματος, κατάσταση αφήνωδοκιμή πρακτική ημερομηνία πριν από τη δημοσίευση
25 Οκτώβριος 2022
(φά) Εκτός από την εταιρεία στο 1(γ) παραπάνωείναι αποκαλυπτική να κάνει αποκαλύψεις σε σχέση με οποιαδήποτε άλλα συμβαλλόμενο μέρος στην προσφορά?
Αν υπάρχει ένα χρήματα προσφορά ή ενδεχομένως προσφορά μετρητώνεισάγετε “Ν/ΕΝΑΣ
ΤΩΡΑ

2. ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ

Εάν υπάρχουν θέσεις ή δικαιώματα εγγραφής σε περισσότερες από μία κατηγορίες σχετικών τίτλων του προσφέροντος ή του αποδέκτη-στόχου που αναφέρονται στο 1 στοιχείο γ), αντιγράψτε τον Πίνακα 2(α) ή (β) (κατά περίπτωση) για κάθε πρόσθετη κατηγορία σχετικών ασφάλεια.

(ένας) Ενδιαφέροντα και αρνητικές θέσεις στη σχετική ενότητατα δικαιώματα του προσφέροντος ή του υπό εξαγορά στον οποίο ισχύει η δημοσίευση μετά τη συναλλαγή (εάν υπάρχει)

Κατηγορία σχετικής ασφάλειας: 10 σελ οσυνήθης
Τα ενδιαφέροντα Σύντομες θέσεις
Αριθμός % Αριθμός %
(1) Σχετικοί τίτλοι που κατέχονται ή/και ελέγχονται: 4,893,993 2.84%
(2) Παράγωγα ταμειακά διακανονισμένα:
(3) Παράγωγα που διακανονίζονται με μετοχές (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) και συμφωνίες αγοράς/πώλησης:
ΣΥΝΟΛΟ: 4,893,993 2.84%

Ολοι συμφέροντα και Ολοι Οι θέσεις short θα πρέπει να γνωστοποιούνται.

Λεπτομέρειες οποιουδήποτε ανοιχτού το απόθεμα διευθετήθηκε παράγωγο θέσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης που διαπραγματεύονται)ή συμφωνίες αγοράς ή πώλησης σχετικών τίτλων, πρέπει να δίνονται σε πρόσθετο έντυπο 8 (Ανοιχτές θέσεις).

(σι) Δικαιώματα για κλήρωση για νέους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και άλλων υπάλληλος επιλογές)

Κατηγορία σχετικής ασφάλειας σε σχέση με το οποίο υφίσταται δικαίωμα εγγραφής:
Λεπτομέριεςσυμπεριλαμβανομένης της φύσης των δικαιωμάτων που θίγονται και των σχετικών ποσοστών:

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές σε περισσότερες από μία κατηγορίες σχετικών τίτλων του προσφέροντος ή του προσφερόμενου που αναφέρονται στο 1 στοιχείο γ), αντιγράψτε τον Πίνακα 3(α), (β), (γ) ή (δ) (κατά περίπτωση) για κάθε πρόσθετη κατηγορία των σχετικών τίτλων.

Πρέπει να αναφέρεται το νόμισμα για όλες τις τιμές και άλλα χρηματικά ποσά.

(ένας) αγορά και πώληση

Κατηγορία σχετικής ασφάλειας Αγόρασε πούλα Αριθμός τίτλων Τιμή ανά μονάδα
10p κανονικό Πώληση 45.000 0,15 GBP

(σι) Συναλλαγές παραγώγων που διακανονίζονται σε μετρητά

Κατηγορία σχετικής ασφάλειας Περιγραφή προϊόντος
π.χ CFD
Η φύση του πράξεις
π.χ άνοιγμα/κλείνω α μακρύς/short θέσηαύξηση μείωση ένας μακρύς/short θέση
Αριθμός αναφορά χρεόγραφα Τιμή ανά μονάδα

(ντο) Παράγωγο διακανονισμένο με μετοχές συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων κ.λπεπιλογές)

(ΕΓΩ) Γράψτε, πουλήστε, αγοράστε ή διαφοροποιήστε

Κατηγορία σχετικής ασφάλειας Περιγραφή προϊόντος μι.σολ. επιλογή κλήσης Γράφω, αγοραστικός, Πουλώ, ποικίλα κλπ. Αριθμός σελίδωντίτλους στους οποίους ισχύει η επιλογή Εκπαίδευση τιμή ανά μονάδα Τύπος
πχ αμερικανική, ευρωπαϊκή κ.λπ.
Ημερομηνία λήξης Εναλλακτικά χρήματα επί πληρωμή/ λαμβάνεται ανά μονάδα

(ii) Ο στρατόςμι

Κατηγορία σχετικής ασφάλειας Περιγραφή προϊόντος
π.χ επιλογή κλήσης
Προπονητής/προπονητής κατά Αριθμός τίτλων Τιμή άσκησης ανά μονάδα

(ρε) Άλλες επιχειρήσεις (συμπ εγγραφείτε σε νέοι τίτλοι)

Κατηγορία σχετικής ασφάλειας Η φύση του πράξεις
π.χ συνδρομή, μετατροπή
Λεπτομέριες Τιμή ανά μονάδα (αν υπάρχει)

4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(ένας) Αποζημίωση και άλλες εμπορικές ρυθμίσεις

ρεουρά από κάποιον αντικατάσταση ή επιλογή συμφωνία, ή οποιαδήποτε συμφωνία ή κατανόησηεπίσημες ή ανεπίσημες, που σχετίζονται με σχετικούς τίτλους που μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο για συναλλαγές ή απόσχιση από διαπραγμάτευση που πραγματοποιεί το πρόσωπο που κάνει τη γνωστοποίηση και οποιοδήποτε μέρος στην προσφορά ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί σε συνεννόηση με ένα μέρος της προσφοράς:
Ανέκκλητες δεσμεύσεις και επιστολές προθέσεων θα πρέπει δεν να συμπεριληφθεί. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, διευθετήσεις ή συνεννοήσειςκατάσταση”όχι
Οχι

(σι) Συμφωνίες, διευθετήσεις ή συμφωνίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης ή παράγωγα

ρελεπτομέρειες οποιασδήποτε συμφωνίας, διευθέτησης ή συνεννόησηςεπίσημα ή άτυπα, μεταξύ του ατόμου κάνει την αποκάλυψη και κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με:
(ΕΓΩ) τα δικαιώματα ψήφου των σχετικών τίτλων υπό οποιαδήποτε επιλογή; ή
(ii) δικαιώματα ψήφου ή μελλοντική απόκτηση ή διάθεση σχετικών τίτλων που είναι παράγωγα αναφέρεται:
Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, διευθετήσεις ή συνεννοήσειςκατάσταση”όχι
Οχι

(ντο) Συνημμένα

Είναι ένα Πρόσθετη φόρμα 8 (ανοιχτές θέσεις) συνημμένο; ΟΧΙ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26 Οκτώβριος 2022
Ονομα επαφής: Μιρέιγ ΙΝΔΟΥ
Αριθμός τηλεφώνου*: +33 1 44 45 97 45

Οι δημόσιες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα πρέπει να γίνονται σε μια ρυθμιστική υπηρεσία πληροφοριώνμι.

Η Μονάδα Παρακολούθησης Αγοράς του πάνελ είναι διαθέσιμη για διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του Κώδικα στο +44 (0)20 7638 0129.

*Αν ο αποκαλυπτικός είναι φυσικός άτομο, δεν χρειάζεται να δοθεί αριθμός τηλεφώνου, εφόσον παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας στη μονάδα εποπτείας αγοράς του πάνελ.

Μπορείτε να δείτε τον κώδικα στον ιστότοπο του πίνακα στη διεύθυνση www.thetakeoverpanel.org.uk.

Leave a Comment